Тайфун СЛ - Тотален Хербицид

Адама
0,400 – 1,200 л/дка
Туба 20л
л.
116,00 лв. ( 5,80 лв. / л. ) /без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 20 .

Нужда от помощ?

Телефон

+359 877 189 111

Ел.поща

[email protected]

Характеристика на продукта:

Тайфун СЛ е тотален листен, системен хербицид, за приложение в селскостопанските култури, в горското стопанство, за борба с плевели във водни площи и неселскостопански култури. Тайфун СЛ не е селективен и е без остатъчно действие, прилага се след поникване на плевелите. Много ефикасен е за борба срещу широк спектър от многогодишни, двугодишни и едногодишни плевели, включително и устойчиви житни и широколистни плевели.

Активно вещество

Глифозат 360 г/л

Формулация и състав

Воден разтвор (СЛ), съдържащ 360 г/л глифозат

Карантинен срок

30 дни – слънчоглед, царевица, соя; 14 дни – житна, зимна пшеница

Категория на употреба

Непрофесионална

Механизъм на действие:
Тайфун СЛ се абсорбира от листната маса и се транслоцира през растението, натрупвайки се в меристемните тъкани на корените, като инхибира ензими, участващи в синтеза на ароматни амино киселини (тирозин, триптофан и фенилаланин), в следствие на което плевелите загиват. Видим ефект при едногодишните плевели обикновено настъпва в рамките на 4-7 дни, а при многогодишните плевели – в рамките на 10-14 дни след третирането. Студено или облачно време след третирането може да забави видимите признаци на действието му.

Спектър на действие:
Тайфун СЛ Тотален, листен, системен хербицид срещу едно- и многогодишни житни и широколистни плевели..

За условията на Република България Тайфун СЛ е одобрен за употреба, както следва:

Култура

Доза на употреба, вредител

Слънчоглед и царевица

 

300 мл/дка едно приложение, внесен преди сеитба на културите .

Слънчоглед

 

400 мл/дка едно приложение,  внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, във фенофаза „физиологична зрялост: външната страна на питата е жълта, прилистниците кафяви, семената с около 75-80% сухо вещество”.

Овощни градини, стърнища, свободни площи

400-1200 мл/дка едно приложение, внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж).

Лозя

400-1200 мл/дка едно приложение, внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж), фенофаза на развитие на културата от „девет и повече листа отворени” до „масовцъфтеж: 50% отпадане на ресите” (BBCH 19-65).

Пшеница

400 мл/дка едно приложение,  внася се във фенофаза от „ранна восъчна зрялост” до „восъчна зрелост: меко тесто” (ВВСН 83-85), при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж).

ЖП линии

1200 мл/дка едно приложение,  внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж).

Папура и тръстикат 600 - 1200 мл/дка
 

Употребата на ТАЙФУН СЛ се препоръчва при:

Тайфун СЛ се прилага във фаза “бутонизация” на широколистните и фаза “изкласяване” на житните плевели.

Препоръчва се за унищожаване на цялата налична плевелна растителност в лозя и овощни градини. Тъй като обаче не е селективен хербицид, трябва да се взимат мерки за недопускане отвяване на работния разтвор върху културите, тъй като те ще загинат.

За постигане на максимален хербициден ефект от продукта, трябва да са налице: почвена влага и топло време, активен растеж на плевелите, обилно обливане на листната им маса с работния разтвор, до 6 часа след третирането да не падат дъждове.

Едногодишни култури:
Третиране преди сеитба и след прибиране на реколтата при всички едногодишни култури. Предреколтно третиране при някои култури като пшеница, ечемик, овес, слънчоглед, леща, фасул, фъстъци за унищожаване на многогодишни широколистни и житни плевели. В този случай третирането с Тайфун СЛ да става най-малко 7 дни преди прибиране на реколтата и при влага на зърната/семената под 30%.

Овощни градини и лозя:
Тайфун СЛ се препоръчва като неселективен хербицид за унищожаване на цялата налична плевелна растителност. Продуктът може да се внася слято или лентово.

*Внимание:  
Да не се допуска отвяване на работния разтвор върху овощните видове или лозята. Преди третиране да се отстранят филизите. Това    приложение цели главно унищожаване на балур, паламида, поветица, троскот, пирей и др.

Ливади и пасища:
Тайфун СЛ се препоръчва за унищожаване на упорити плевели и нежелана растителност в ливади, както и при обновяване на пасища. В първия случай продуктът се прилага само на „петна”, а във втория – третира се цялото пасище и после се засява отново.

Горски стопанства:
Тайфун СЛ се препоръчва за почистване на площите преди засаждане на дървета, както и за борба с нежелани плевели, храсти и дървета.

Водни площи:
Тайфун СЛ се препоръчва за борба с водните плевели във всички видове водни площи като резервоари, напоителни и отводнителни канали, езера, рибарници и др. 

Неселкостопански площи:
Тайфун СЛ се препоръчва за унищожаване на цялата налична плевелна растителност при железопътни линии, тръбопроводи, банкети на шосета, около цистерни с горивни материали, дворове на промишлени предпиятия, в селскостопански дворове.

Смесимост:
Ако Тайфун СЛ се смеси с хербициди - деривати на уреята - може да се намали хербицидният ефект на продукта. 

Характеристики

Производител:
Адама
Доза:
0,400 – 1,200 л/дка
Опаковка:
Туба 20л
Мерна единица:
л.

Подобни продукти