Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА АГРОГРИЙН ТРЕЙДИНГ ЕООД

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта http://agrogreen.bg

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта http://agrogreen.bg ,декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.


Този документ съдържа Общите условия, според които Aгрогрийн Трейдинг ЕООД, ЕИК: 203472182, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Янко Саакъзов“ № 86 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: http://agrogreen.bg, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса http://agrogreen.bg ще наричаме за краткост КУПУВАЧ. КУПУВАЧ може да бъде всяко физическо и/или юридическо лице, включително земеделска кооперация, земеделски производители  или сдружение на лица.

При зареждането на която и да е страница от ПРОДАВАЧА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на http://agrogreen.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от ПРОДАВАЧА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра http://agrogreen.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

ГЕНЕРАЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия представляват стандартните договорни условия, които се прилагат във всички търговски сделки – продажба и доставка на стоки, осъществявани от ПРОДАВАЧА с негови клиенти – КУПУВАЧИ, на територията на Република България.

4. Съгласно настоящите общи условия, ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху стоки, а последния купува същите с цел продажба, влагане в процеса на селскостопанското производство, и/или отглеждане на селскостопански култури и селскостопанска продукция, като се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА договорената стойност на стоките – тяхната цена.

5. Стоки, по смисъла на настоящите общи условия са семена, продукти за растителна защита, растежни регулатори, листни, биологични или синтетични торове и други продукти, свързани със селскостопанското производство, предлагани за продажба от ПРОДАВАЧА. 

6. Предварително условие за договаряне съгласно настоящите общи условия е, че разпространението и/или употребата на семена, продукти за растителна защита и торове е основен предмет на дейност на КУПУВАЧА и същия е запознат с начина на приложение, техниката за безопасност и изискванията за опазване на околната среда при приложението им, както и че разполага с необходимите специалисти и агрономи за оказване на консултантска помощ при разпространението и приложението на стоките.  

7. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да осъществява директна продажба на стоките на други клиенти и крайни потребители на територията на Република България, без това да поражда задължения към КУПУВАЧА.

8. При наличие на сключено изрично споразумение – договор между страните, всички предварителни уговорки, разменени оферти, кореспонденция, публикувани офертни цени и други предварителни уговорки и споразумения не действат между страните, а са в сила и действат постигнатите и записани в договора и са в сила специалните условия, индивидуализирани във всеки отделен договор.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОКИТЕ

10. Всякакви изявления, направени от ПРОДАВАЧА във връзка със стоките, предмет на продажби, които са отправени до неограничен кръг лица в печатни материали (оферти), чрез средства за масово осведомяване (радио, телевизия, специализирани сайтове), включително и на интернет страницата на ПРОДАВАЧА относно цени, технически параметри, качествени показатели, както и всяка друга информация за стоките, са обвързващи за него само и единствено ако са включени (вписани) в сключен договор между страните, регламентиращ специалните условия.    

11. При валидността на условието на т.1.6. от настоящите общи условия, заедно със стоките, ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА необходимата техническа документация за стоката, която е отбелязана в ЕТИКЕТ. Етикетът задължително е на български език и отговаря на изискванията на специализираната нормативна уредба за минимално съдържание на етикетите. При необходимост от допълнителна информация и/или при специфични употреби или при поискване от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предоставя и допълнителна специализирана информация, под формата на агротехнически консултации.

12. Предоставяни от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА мостри на стоки се считат за типови образци. ПРОДАВАЧЪТ е отговорен за съответствието на стоки само от една и съща партида. В общия случай, ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за пълното съответствие на предадените стоки и съответствието им с мостри от същия вид стоки.

13. Всякакви оферти, мостри, анализи, брошури техническа документация относно стоките – начин на приложение, дози за употреба и всякакви други специфични условия представляват търговска информация. Тази търговска информация следва да бъде използвана от СТРАНИТЕ само и единствено при тяхното договаряне относно стоките. КУПУВАЧЪТ няма право да ги разпространява или да ги предоставя на трети лица. 

ЗАЯВЯВАНЕ НА СТОКИТЕ. ЗАЯВКА

14. Продажбите се осъществяват на основание ЗАЯВКА. Заявката се подава от КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА, в подходящ срок преди доставката.

15. В заявката КУПУВАЧЪТ определя видовете и количествата стоки, които закупува от ПРОДАВАЧА при действието на настоящите общи условия. Ако КУПУВАЧЪТ е търговец, той следва да заяви стоки на базата на разработените пазари и своите позиции в съответните региони. Ако КУПУВАЧЪТ е земеделски производител и се занимава с отглеждане на селскостопански култури и добив на селскостопанска продукция, той заявява стоки с цел третиране на селскостопански площи, които той стопанисва на собствено основание. Видовете и количествата продукти, вписани в заявката са минимална база за търговските отношения между страните.

16. ЗАЯВКАТА се потвърждава от ПРОДАВАЧА и е основа за търговските отношения между страните.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

17. В случай, че изрично в конкретен договор не е уговорено друго, мястото на предаване на стоките, предмет на продажби е посоченият от ПРОДАВАЧА в заявката/поръчката. 

18. Ако не е уговорено друго, предаването на стоките се извършва в склада на ПРОДАВАЧА при условие EXW, съгласно Международните правила за тълкуване на търговски термини INCTERMS 2010.

19. Безплатната доставката на продукти за растиелна защита (ПРЗ) и на течни микробиалн торове GrowGreen важи за терторията на област Варна. Шумен, Добрич, Разград, Търговище, Русе и Силистра. За останалите продукти от продуктовото портфолио на ПРОДАВАЧА, както и за всякакви доставки до други области на страната или извън нея, се заплащат от КУПУВАЧА, като цените се определят в зависимост от обема на закупената стока, от разстояние на посоченото място за доставка и от тарифи на превозвача.

20. Предаването на стоките се извършва на основание писмена заявка от страна на КУПУВАЧА, отправена до ПРОДАВАЧА, в срок не по-късно от 2 дни преди експедиция. Заявката трябва да съдържа дата на доставка, описание на стоките – опаковка, единично и общо количество,местоназначение и място на разтоварване на стоките, пълно наименование и точен адрес на получателя ЕГН за физически лица и ЕИК и ДДС номер за юридически лица или БУЛСТАТ за кооперации и земеделски производители.

22. С потвърждаването на заявката, ПРОДАВАЧЪТ приема поръчката и потвърждава възможността за доставка в поискания от КУПУВАЧА срок.  При невъзможност, двете страни се договарят за нов срок на доставка. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да откаже заявка в случай, че продуктът не е наличен или търговският му вид е нарушен поради обстоятелства извън обсега на ПРОДАВАЧА

23. В случай, че за доставката на стоките е уговорен  срок, той започва да тече от датата на потвърждаване на заявката.

24. За дата на изпълнение на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде стоките се счита датата на натоварване/експедиция на стоките, записана в Приемателно Предавателен Протокол (ППП) и предаване на съпроводителните документи за стоките. Продавачът изпълнява задължението си за предаване на стоките с предаването им на представител на КУПУВАЧА или на упълномощено от КУПУВАЧА лице – спедитор или превозвач, или спедитор или превозвач на ПРОДАВАЧА. Тези условия са валидни, ако не е уговорен изрично друг начин на доставка (например, до място посочено от КУПУВАЧА и прието от ПРОДАВАЧА).

25. Вида, количеството, опаковката и разфасовката на стоките, предмет на продажби при предаването им е това, което е посочено в ППП. При предаване на стоките, КУПУВАЧЪТ лично или чрез посочено от него лице е длъжен да прегледа стоките за тяхната цялост и съответствие на заявката.

ЦЕНА НА СТОКИТЕ

27. Цената на стоките се определя от ПРОДАВАЧА и се счита за приета от КУПУВАЧА с факта на подаване на заявката.

28. Продажбите се извършват по цени, определени от ПРОДАВАЧА и валидни към датата на потвърдена заявка. 

29. ПРОДАВАЧЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на КУПУВАЧА/потребителите. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 

30. Цените не обвързват КУПУВАЧА за осъществяваните от него продажби на негови клиенти.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

31. КУПУВАЧЪТ е длъжен да плати цената по начина, посочен при подаването на поръчката. Цената е платима по банков път преди експедицията на стоките, съответно предаването им на КУПУВАЧА или с наложен платеж в момента на получаване на стоките.

32. Цената е платима чрез банков превод по банковата сметка на ПРОДАВАЧА. За извършено плащане се счита заверена банковата сметка на ПРОДАВАЧА със стойността на стоките, предмет на продажби, без каквито и да било отбиви, удръжки, насрещни претенции или прихващания. Банковите такси и комисионни, събирани от обслужващите страните банки, са за сметка на КУПУВАЧА.

33. Експедиция на стоки от склада на ПРОДАВАЧА се осъществява след потвърждение за постъпила сума, представляваща стойността на стоките, които се експедират с конкретната експедиция.

34. В случай, че е договорено пълно предварително (авансово) плащане, страните се съгласяват и потвърждават, че заплатената цена няма да се счита като задатък.

35. В случай, че е договорено частично авансово плащане, същото се счита като гаранция за добро изпълнение от страна на КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи частичното авансово плащане, в случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни задължението си да заплати и получи договорените стоки.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

36. Предаването, съответно получаването на количествата продукти, се извършва на място, уговорено между страните. Собствеността на продуктите преминава върху КУПУВАЧА от момента на предаване, съответно получаването им.

37. От момента на предаването на стоките, рискът от повреждането и/или погиването им преминава върху КУПУВАЧА, като той носи пълната отговорност за транспортирането, съхранението и предаването/съответно използването на получените продукти.

ДОКУМЕНТИ

38. За всяка експедиция и/или предаване на стоки от ПРОДАВАЧА  на КУПУВАЧА или на спедитор / превозвач, страните съставят и подписват Приемателно Предавателен протокол (ППП), по образец на ПРОДАВАЧА. В ППП задължително се вписват най-малко следните данни: датата на експедиция, вида, опаковката, разфасовката, количеството на стоките, пункт на експедиция и пункт на дестинация (доставка), вид, имената и длъжността на представителя на ПРОДАВАЧА, който предава стоките и негов подпис или на Превозвача, който приема стоките.

39. В законоустановения срок ПРОДАВАЧЪТ издава фактури за всички осъществени експедиции на стоки, изпълнени в рамките на предходен тридневен срок и ги изпраща на КУПУВАЧА. Фактурите се изпращат по пощата, с препоръчано писмо с известие за доставяне, чрез куриер, чрез търговският представител на ПРОДАВАЧА или по електронен път.

40. В отделни случай се допуска договаряне при настоящите общи условия, като страните подпишат само заявка и ППП. В този случай стоките се индивидуализират по вид, количество, опаковка, разфасовка, продажна цена в заявката, която се потвърждава с подпис на ПРОДАВАЧА.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ

41. Качеството на стоките към момента на предаването им от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА следва да съответства изключително и само на продуктовата спецификация и сертификата за качество, издаден от съответната организация или документ за произход за конкретната стока (съгласно т. 34 по-горе от настоящите общи условия).

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

42. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че предлаганите от него стоки съответстват изцяло на всички изисквания на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г., относно торовете.

43. ПРОДАВАЧЪТ удостоверява,   че предлаганите от него стоки са регистрирани и/или разрешени за употреба в Република България и при поискване предоставя на КУПУВАЧА информационен лист за безопасност. При наличие на техническа обезпеченост ПРОДАВАЧЪТ може да я качи на информационна страница на фирмения си сайт.

44. Транспортните средства, с които се превозват стоките, предмет на продажби от ПРОДАВАЧА, трябва да отговарят изискванията на Европейската конвенция за превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на Наредба № 40  от 14.01.2004 година за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от Министъра на транспорта.

РЕКЛАМАЦИИ

45. КУПУВАЧЪТ е длъжен да прегледа стоките при предаването им, съответно при натоварването  им на транспортното средство, с което ще получи стоките. При установяване на явни, видими недостатъци, той е длъжен незабавно да уведоми ПРОДАВАЧЪТ за констатираното. Ако КУПУВАЧЪТ не направи това, стоките се считат одобрени и приети от КУПУВАЧА, и съответстващи на изискванията към тях.

46. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за щети или загуби, причинени пряко или косвено, в следствие на установени след приемането недостатъци в качеството на стоките след тяхното приемане от КУПУВАЧА.

47. Рекламации за количество и качество на стоките, предмет на продажби съгласно тези Общи условия, могат да се правят само при приемането на стоките от КУПУВАЧА или оторизиран от него превозвач, ако са придружени с протокол от независима контролна организация.

48. Рекламации за липси или изменение в качеството, констатирани по време на превоза и след това, не са допустими.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

49. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение или закъснение на изпълнението на задълженията си, освен за изпълнението на парични задължения, в случай, че това неизпълнение се дължи на непреодолима сила.

50. Непреодолима сила по смисъла на настоящите общи условия са обстоятелства, причинени от или възникнали в следствие на война, враждебни действия, саботаж, блокада, военни действия, безредици, революция, експроприация или национализация, ембарго или ограничение върху вноса, природни бедствия, пожар, наводнение, замръзване, земетресение, буря, приливна вълна или морски риск, авария, закъснение, повреда или арест на кораби, инциденти в / или затваряне на пристанища, кейове, канали или други съпътстващи съоръжения или елементи на корабоплаването, стачки, локаут или други непредвидено възникнали неуредици, недоставяне на стоките, дължащо се на производствени аварии при производителя на стоките, както и всяко друго събитие, което е извън сферата на контрол на страните.

51. Страната, която е засегната от непреодолима сила, следва да предприеме всички необходими мерки и да положи всички необходими усилия с цел възстановяване на претърпените щети и загуби, като следва да уведоми незабавно в писмен вид другата договаряща страна за настъпването на непреодолима сила и на какво обстоятелство се дължи тя, какви са възможните последици от нея които биха довели до неизпълнение на договорните задължения на страната, която се позовава.

52. Възникването на непреодолима сила води до регулиране на срока по договора, ако обстоятелствата се отнасят до изпълнението, съответно неизпълнението на договора, като докато трае непреодолимата сила, изпълнението на съответните задължения и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

53. В случай, че събитието, представляващо непреодолима сила продължи повече от три месеца, всяка от страните има право да прекрати договора, чрез изпращане на писмено уведомление до другата страна, с незабавно действие. Компенсации и/или обезщетения в този случай не са дължими между страните.

УВЕДОМЛЕНИЯ

54. Всички уведомления между страните по договора следва да бъдат в писмена форма, като трябва да бъде надлежно връчена, така че да се удостовери получаването и от другата страна.

55. Всяко уведомление се счита за получено, ако е предадено лично – в момента на получаването му; ако е изпратено с куриер – при получаването му; ако е изпратено чрез електронна поща – когато е достигнало до получателя.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО  И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

56. За всички и всякакви неуредени въпроси в настоящите общи условия са приложими разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

57. При възникване на спорове и/или недоразумения по повод тълкуването и изпълнението на условията на  настоящите общи условия, страните са длъжни да положат необходимите усилия за решаването им чрез споразумение, като се ръководят от повелителните норми на закона, търговския обичай и практика в подобни случаи и взаимният си интерес.

58. Всички спорове, възникнали при действието на тези общи условия, или породени от тях, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, изпълнение, недействителност, прекратяване, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства за настоящите ОУ не съдържат уредба, и за които страните не могат да постигнат споразумение, се отнасят за решаване до компетентния съд в Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАДПОРЕДБИ

61. Всяка информация, данни и спецификации на стоките, предмет на договорите между страните  представлява търговска тайна между страните и служи само и единствено при реализиране на правата и изпълнение на задълженията на страните. Страните се задължават да не предоставят на трети лица конфиденциална информация, която им е станала известна по повод водените преговори, договаряне на условията и изпълнение на  настоящите общи условия.

62. Конфиденциална е всяка информация, получена от която и да е от страните, при или по повод  сключването и изпълнението на общите условия, която се отнася до производствената и/или търговска дейност на страните, тяхната структура, организация, представляваща фирмена и/или търговска тайна.

63. В случай, че някоя от клаузите на тези общи условия бъде обявена за недействителна от компетентен съд по законоустановения ред, останалите клаузи са валидни и в сила между страните за всички останали клаузи.

64. Тези общи условия са приложими и за услуги и специализирана агротехническа помощ, предоставяни при и по повод реализиране на продажбите между страните.

ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на ПРОДАВАЧА: http://agrogreen.bg Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.